Post Block 

Skryté korene deštrukčného správania

Skryté korene deštrukčného správania

3 januára, 2023 Články zdarma

Odhalenie a premena nadmernej kompenzácie s psychofonetikou

Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k vzťahom, ktoré sa formujú v dospievaní, zostávajú po celý život rovnaké. Stávajú sa súčasťou operačnej osobnosti človeka a sú veľmi odolné voči zmenám. Príznaky, ktoré ich vyjadrujú, môžu byť veľmi znepokojujúce, asociálne a deštruktívne a môžu obmedzovať úplné vyjadrenie vrodeného potenciálu človeka pri napĺňaní osobného, vzťahového a profesionálneho života. Tieto príznaky sa nedajú zmeniť, ani keď človek chce, bez toho, aby najskôr objavil základnú dynamiku, ktorá ich vytvorila. V tomto článku budem písať o niektorých z nich: o úzkosti a agresii, o nízkej sebaúcte a arogancii, o osamelosti a rasizme, o nedostatku spontánnosti a užívaní spoločenských drog, o emočnej bolesti a sebapoškodzovaní, o nedostatku kontroly nad životom a anorexii.

Počas 30 rokov praxe v koučingu, poradenstve a psychoterapii som sa s týmito stavmi stretol mnohokrát, väčšinou pri práci s dospelými, ktorí si tieto návyky nesú od veku dospievania alebo dokonca z detstva. Psychofonetické procesy umožňujú priamu komunikáciu medzi vedomým ja a týmito vrstvami. Avšak nedávno som mal česť intenzívne spolupracovať s niekoľkými tínedžermi na Slovensku vo veku od 13 do 18 rokov, čo mi umožnilo podrobnejšie skúmať tieto návyky počas ich formovania. Článok je venovaný týmto mojim dospievajúcim učiteľom.

Na základe tohto dvojročného výskumu sa v mojej mysli objavil vzorec, pre ktorý neexistoval žiadny hotový názov. Vytvoril som preto spoločný názov pre skupinu sociálne deštruktívnych vzorcov, ktorým som musel čeliť počas intenzívneho spolunažívania s tínedžermi. Musel som si ešte na inej úrovni uvedomiť, že riešenie symptómov hlboko zakorenených psychologických rán je pre rodičov, pedagógov a terapeutov kontraproduktívne. Aby bolo možné prekonať symptomatické asociálne vzorce, je potrebné pochopiť a empaticky a efektívne riešiť hlavnú príčinu týchto príznakov. Z bezprostrednej blízkosti som pozoroval množstvo asociálnych vzorcov, ktoré sa dajú vysvetliť iba prehnanou reakciou na hlbokú, bolestivú a skrytú dynamiku v duši. Objavil som fenomén nadmernej kompenzácie.

Je povahou článkov ako tento, že je možné popísať iba všeobecný vhľad, prístup a pochopenie týchto vzorcov a nie podrobnosti terapie. Moja odpoveď a riešenie týchto stavov vychádzajú z môjho sebarozvojovo-terapeutického prístupu, ktorý sa volá psychofonetika. V miere, v akej bola možná spolupráca s mojimi mladými klientmi, ho považujem za úspešný. Pedagógovia, terapeuti a rodičia si budú musieť nájsť vlastný prístup založený na vlastných vedomostiach a zručnostiach. Tu môžem popísať svoj pohľad na psychofonetickú prácu, ktorá predstavuje nielen formu koučingu, poradenstva, psychoterapie a psychorozvoja, ale aj metódu výskumu, ktorej výsledky by mohli byť relevantné pre každého.

Ak dôjde k zraneniu, bolesti, neznesiteľnému zážitku alebo deficitu v hĺbke duše spôsobenému predovšetkým biografickými dôvodmi, existuje tendencia toto nadmerne kompenzovať rozvojom nafúknutej jednostrannej kompenzačnej štruktúry, ktorá vytvára dočasnú, vratkú protiváhu. Problém je v tom, že štruktúra nadmernej kompenzácie nerieši a nelieči základné príčiny problému, ale vytvára zápalovú dynamiku (podobnú syndrómu „sekundárnej osobnosti“), ktorú je potrebné zvonku neustále posilňovať, a tak sa nadmerná kompenzácia stáva návykovou. Výsledok je dostatočne silný iba dočasne a vytvára opakujúci sa vzorec podobný závislosti. A tak, ako aj v prípade závislosti, neuspokojenú skutočnú potrebu, ktorá živí návykové správanie, nie je možné naplniť kompenzačným správaním (či návykovou látkou).

Typickými príkladmi sú úzkosť – nadmerne kompenzovaná agresiou; nízky sebaobraz – nadmerne kompenzovaný aroganciou; osamelosť/nedostatok pocitu spolupatričnosti – nadmerne kompenzovaný mačizmom/nacionalizmom/rasizmom; odpojenie sa od seba samého vedúce k nedostatku autenticity a spontánnosti – nadmerne kompenzované spoločenskými drogami ako je alkohol a marihuana; emočná bolesť – nadmerne kompenzovaná sebapoškodzovaním; nedostatok kontroly nad životom – nadmerne kompenzovaný anorexiou. Takýchto dvojíc je, samozrejme, oveľa viac.

Tendencie nadmernej kompenzácie sú vo svojej podstate ako zápal – nepokojné, podráždené, potrebujú sa predvádzať, mať publikum, vonkajšie ubezpečenie a vonkajšiu podporu. Inteligencia podosobností s nadmernou kompenzáciou pracuje na nižšej úrovni ako inteligencia osoby ako celku. To má tendenciu znižovať celkovú inteligenciu osoby, a tým aj jej celkovú životnú výkonnosť.

Korene vzorcov nadmernej kompenzácie siahajú veľmi hlboko, preto nie sú emočne dostupné a nie sú k dispozícii na kognitívnu reflexiu osobou, ktorej sú súčasťou. Bolestivé zdroje týchto vzorcov boli potlačené hlbšie, než kam môžu dosiahnuť emócie alebo reflexia. Viditeľné je iba nadmerne kompenzované symptomatické správanie. Hoci si človek nie je vedomý koreňov svojho kompenzačného správania, predsa je plne angažovaný v takomto správaní a taktiež v jeho povrchnom odôvodňovaní, pretože to je spôsob, ako doposiaľ prežil. Je inštinktívne presvedčený, že tieto vzorce potrebuje pre svoje prežitie. Iba v prípade, že cena za nadmerne kompenzujúce vzorce začne byť privysoká, môže sa objaviť motivácia niečo s tým urobiť. Samotné príznaky však nie sú liečiteľné a základná príčina nie je kognitívne dosiahnuteľná. Aby bolo možné dostať sa k zdroju týchto vzorcov, je potrebné sprístupniť pamäť tela.

1. Úzkosť – nadmerne kompenzovaná agresiou

Keď niekde v hlbokej vrstve duše existuje nevyriešená dynamika úzkosti a človek nenašiel spôsob, ako sa s ňou vyrovnať, dôjde k jej potlačeniu do podvedomia. Potom ju nie je možné cítiť ani o nej premýšľať. Vstupuje do domény vôle: vzniká neustále inštinktívne úsilie robiť niečo navyše, len aby sa človek cítil v bezpečí. Jedným z riešení je rozvoj zvyku agresívneho správania. Rozvoj a demonštrácia agresívnych schopností, či už fyzickej, verbálnej, alebo emočnej agresie, poskytuje vyváženie aktuálnej aktívnej chronickej úzkosti. Agresívne správanie však, samozrejme, nerieši základnú úzkosť. V skutočnosti celú situáciu len zhoršuje, pretože myšlienkový vzorec, ktorý zvyšuje agresivitu, vyžaduje neustále predstavy skrytých nepriateľov a nebezpečenstiev, aby agresivitu udržal a intelektuálne ju odôvodnil. Pre takého človeka sú nevyhnutné fantázie o násilí, zbraniach, bojoch a krutosti. Tento extrém vedie k násiliu a násilnému životnému štýlu so všetkými dôsledkami. Takíto ľudia neustále hľadajú jednotlivcov alebo skupiny ľudí, ktorých by mohli nenávidieť. Sú obvyklou korisťou populistického politika, ktorý obchoduje s nenávisťou, aby zmobilizoval a spojil svojich zmanipulovaných nasledovníkov.

Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: konverzačné poradenstvo – identifikácia problému, vyhodnotenie nákladov, prekonanie intelektuálneho zdôvodnenia agresie a motivácia sebapozorovania a skúmania s cieľom nájsť skutočnú príčinu agresie a násilných tendencií. Akčná fáza – použitie psychofonetických sekvencií prieskumu na prekonanie symptomatickej agresie a odhalenie skutočnej príčiny agresívneho modelu a často pridanej panickej dynamiky; hľadanie praktického riešenia pre zdroj úzkosti a paniky. Nemá zmysel pokúšať sa riešiť agresiu samotnú. Je to iba symptóm úzkosti, ktorá je jej základom.

2. Nízka sebaúcta – nadmerne kompenzovaná aroganciou

Keď internalizovaný vnútorný hlas neustále hovorí človeku, že s ním niečo zásadné nie je v poriadku a že je menej ako všetci ostatní, táto dynamika sa následne môže rozvíjať troma spôsobmi: 1) človek ju neustále cíti a projektuje na akékoľvek kritické (alebo potenciálne kritické) signály zvonka, čo minimalizuje sebavedomie a schopnosť prejaviť sa v snahe nestať sa terčom kritiky a maximalizuje snahu každému vyhovieť; 2) človek ju potlačí a prestane vnímať v snahe udržať si silu. V tele následkom toho vzniká inštinktívna obranná vôľa, ktorá vyústi do chronickej potreby nadradenosti a ponižovania ostatných, aby sa človek cítil v poriadku. Toto je arogancia; 3) vylieči sa.

Chronická nenásytná arogancia, ktorá je výsledkom druhej možnosti, je sprevádzaná tiež chronickou nevedomosťou, pretože obranné pozície sa zvyčajne formujú okolo existujúcich názorov a bránia možnosti ďalšieho vzdelávania, vstrebávania nových informácií, nových perspektív, nového pohľadu na svet či akýchkoľvek aktualizácií. Vedie to tiež k chronickej hádavosti, ktorá ničí rozvoj empatie. Výsledkom je rozvoj osobnosti a životného štýlu, ktorý je založený na nižšej úrovni inteligencie, než je skutočná vrodená inteligencia človeka.
Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: identifikácia problému, vyhodnotenie nákladov, prekonanie prítomného intelektuálneho odôvodnenia obvyklej arogancie. Odhalenie a preskúmanie vnútorného hlasu „ponižovania“ (seba alebo iných) a jeho úplná konfrontácia.

3. Osamelosť/nedostatok pocitu spolupatričnosti – nadmerne kompenzovaná mačizmom, rasizmom, nacionalizmom

Medzi 9. a 14. rokom sa prebúdza prirodzená zdravá potreba príslušnosti k skupine: k najbližšej rodine, širšej rodine, k mestu, triede, školskej komunite, k susedstvu, národu, krajine, kultúre, náboženstvu, tradícii, k jazyku. Keď sa táto potreba v tomto čase naplní, odznieva a človek prirodzene vyrastie z tejto naliehavej potreby príslušnosti k danému skupinovému vedomiu a nahradí ho osobnejšími vzťahmi, ktoré sú založené na rastúcej individuálnej osobnosti. Ale ak sa z akýchkoľvek dôvodov v tomto vekovom období zmarí uspokojenie základnej potreby niekam patriť, táto nenaplnená potreba následne klesá do podvedomia a premieňa sa buď na chronickú izolovanosť, alebo na potrebu identifikácie s určitou vyhranenou jasne formovanou skupinou, gangom či komunitou.

Neuspokojená potreba príslušnosti k skupine žije v hlbokých nevedomých vrstvách duše, osamelá, rozrušená a frustrovaná a neskôr prerastá do identifikácie so skupinou, ktorá je definovaná svojou predpokladanou nadradenosťou kombinovanou s potrebou očierňovať a pohŕdať ostatnými skupinami, ponižovať a nenávidieť. Kolektívna nenávisť je to, čo stmeľuje jednotlivcov s nenaplnenou potrebou spolupatričnosti v tejto náhradnej novej skupine. Toto je základ všetkých gangov, siekt, ozbrojených milícií, nacionalizmu, rasizmu, náboženského fanatizmu, nenávisti voči cudzincom, prisťahovalcom a utečencom.

Pôvod týchto tendencií je rôzny: mohlo ísť o nejasnú sociálnu, etnickú a kultúrnu príslušnosť v čase formovania identity, napríklad o osud prisťahovalcov a detí zahraničných diplomatov a podnikateľov; môže to byť pocit podradnosti a hanba určitej sociálno-ekonomickej znevýhodnenej triedy alebo skupiny, do ktorej sa človek narodí, alebo to môže byť výsledkom odcudzenia a šikany vo vlastnej rodine alebo škole.
Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: žiaľ, tu nie je možné urobiť veľa. Takíto ľudia zvyčajne neprednesú toto svoje správanie ako tému v poradenstve, pretože tieto príznaky nevidia ako problém, ktorý treba vyriešiť, ale ako nadradenú identitu. Pochopenie tohto fenoménu by však mohlo pomôcť rodičom radikalizovaných tínedžerov pochopiť ich, vcítiť sa do ich situácie a napraviť prostredie a kontext, v ktorom títo mladí ľudia vyrastajú.

4. Odpojenie sa od seba, ktoré vedie k nedostatku autenticity a spontánnosti – nadmerne kompenzovanej spoločenskými drogami, ako je alkohol a marihuana

Určitá miera spoločenskej plachosti a rozpačitosti je medzi 7. a 21. rokom života prirodzená a nevyhnutná. Ak však táto tendencia pretrvá aj po tomto veku, môže zvnútornená negativita voči sebe blokovať rozvoj sociálnych a vzťahových schopností. Pri absencii účinného terapeutického/seba-rozvojového procesu môžu spoločensky akceptované drogy ľahko poskytnúť náhradu: roztopia psychické problémy, ktoré zakazujú voľný prejav, emócie a intimitu, a stanú sa náhradou, ktorá kompenzuje nedostatok prirodzenej komunikačnej spontánnosti. Tieto drogy môžu problém dočasne vyriešiť, ale bez rozvoja skutočných autentických sociálnych zručností a často za cenu vzniku závislosti na nich.
Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: identifikácia problému, vyhodnotenie nákladov, prekonanie daného intelektuálneho odôvodnenia obvyklých komunikačných blokov, utiahnutia a plachosti; vytvorenie nového stretnutia medzi vnútornou plachou časťou osobnosti a dospelou vyzretou časťou, ktorá sa dokáže postarať a ochrániť ho pred prílišným vystavením; objavenie a rozpustenie zvnútornených blokov.

5. Nedostatok kontroly nad životom – nadmerne kompenzovaná anorexiou

Anorexiu je možné chápať ako podriadenie sa vnútornému hlasu vyžadujúcemu dokonalosť tela výmenou za oslobodenie od vonkajších tlakov, ktoré obvykle dominujú v živote človeka. Skutočný problém, ktorý anorexia neprimerane kompenzuje, existuje na úplne inej úrovni. Je to vôľový impulz s logikou založenou na vôli a je potrebné k nemu pristúpiť priamo, inak odhodlanie k tomuto správaniu bude pokračovať aj napriek všetkému vonkajšiemu sociálnemu tlaku.
Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: preniknúť za hranice symptomatického správania do skutočnej motivácie pre toto správanie a plne s ním empatizovať. Po pochopení je možné vytvoriť spôsoby naplnenia potreby prevzatia kontroly nad životom.

6. Potlačená emocionálna bolesť – nadmerne kompenzovaná sebapoškodzovaním

Sebapoškodzovanie je paradoxne liek proti bolesti. Keď je nekontrolovateľná emočná bolesť taká neznesiteľná, že je potlačená z vedomia, môže byť nadmerne kompenzovaná kontrolovanou fyzickou bolesťou spôsobenou návykom sebapoškodzovania. Angažovanosť, ktorú má človek pre toto správanie, je silná, nedá sa s ňou vyjednávať a vedomé spojenie s pôvodnou emocionálnou bolesťou sa stratilo. Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: je potrebné získať prístup k pôvodnej emočnej bolesti a postarať sa o ňu.

7. Potlačená emocionálna bolesť – nadmerne kompenzovaná vyhýbaním sa konkrétnym témam/ľuďom/situáciám

Vyhýbanie sa má veľa príčin a veľa prejavov. Ako nadmerná kompenzácia žije svojím vlastným životom znemožňujúc priamu konfrontáciu potlačenej emočnej bolesti na intelektuálnej úrovni. Ak sa jedná o konkrétnych ľudí, môže vyhýbanie sa byť blokom k uzdraveniu vzťahov na celý život, čo je obzvlášť tragické v prípade členov rodiny. Typickým príkladom vyhýbania sa konkrétnym situáciám je tréma, t. j. strach z prejavu na verejnosti.

Terapeutická/seba-rozvojová odpoveď: odhalenie a vyliečenie pôvodnej emočnej bolesti.

Všetky vyššie uvedené príklady nadmernej kompenzácie poukazujú na javy, ktorých porozumenie sa môže stať nástrojom liečenia v rukách starostlivého rodiča, pedagóga, priateľa a terapeuta. S dôverou vám ich odovzdávam.

text: Yehuda Tagar
preklad: Silvia K. Galátová
www.pace.sk

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

3 januára, 2023 Články zdarma


Ahoj, mám takú, možno hlúpu otázku, ale keďže je táto téma v mojom okolí momentálne dosť frekventovaná, položím ju a budem dúfať v odpoveď. Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita, čo tento pojem vo svojej podstate zahŕňa? Ako vyzerá spirituálna žena? Ďakujem.
Leona, 36 rokov

 

 

Ahoj, Leona,
neviem, čo si máš predstaviť pod pojmom ženská spiritualita. Podobne odpoviem aj na to, čo spiritualita ženy vo svojej podstate zahŕňa. Bola by škoda, keby som ťa obrala o možnosť odpovedať si na túto otázku.

Možno si povieš, že keby si si vedela odpovedať, nepýtala by si sa iných. Ale je tu aj možnosť, že si si túto otázku ešte nepoložila tak, aby si počula svoje vlastné odpovede na ňu.

Na otázkach sa mi páči, že keď si ich dávam s úprimným záujmom, čoskoro sa začnú vo mne samej, ale i v mojom okolí objavovať odpovede. Niekedy sú to fragmenty, náznaky. Objavia sa články, rozhovory, témy, obrazy, kľúčové slová, názvy pesničiek a úryvky z kníh... Poznáš to? Už si to skúšala? Bavilo by ťa spoznávať proces dopytovania sa takouto hravou, jemne detektívnou cestou?

Práve spomenutý objavno-pátrací proces odpovedania si na otázku v sebe zahŕňa aj následné testovanie toho, čo ku mne príde. Rezonuje to so mnou? Páči sa mi to? Odmietam to? Čo to so mnou robí, ako sa s tým cítim? Je to pre mňa nové, vyzýva ma to alebo, naopak, upokojuje ako niečo známe, čo už poznám?

Dotýkať sa prichádzajúcich odpovedí a vnímať, ako daná otázka tvaruje moju realitu, je jedna z možností, po ktorej siaham, keď si na niečo odpovedám. Nechávam vonkajší svet, aby mi umožnil stretnúť sa s tým, čo ma zaujíma, a vnímam aj svoje vnútro a jeho reakcie či odpovede na to, s čím sa stretne.

Je toľko definícií! Ako rozlíšiť tú správnu? Tú pravú? Úľavou pre mňa je zistenie, že nemusí byť žiadna správna, jediná či bezchybná. Samotná cesta hľadania odpovedí ma učí vnímať, čo vo mne nastoľuje pokoj, radosť, zmierenie. To sú ukazovatele, podľa ktorých rozlišujem, čo mi je aktuálne blízke, s čím som v súlade.

Čo to tu celé popisujem? Nuž, taký ochutnávací prístup k tomu, na čo chceš nájsť odpoveď.

Pýtaš sa: Ako vyzerá spirituálna žena? Odpoviem ti otázkou: Ako vyzerá spirituálna žena? V prípade, že by si sa ma to opýtala, zaujímalo by ma, či v tebe žije obraz toho, ako ženská spiritualita či spirituálna žena vyzerá. Nechala by som ťa, aby si mi čo najpodrobnejšie priblížila svoju predstavu.

Zaujímal by ma výzor takejto ženy z tvojho pohľadu. Čo o nej vypovedá ako o spirituálnej žene – je to určité oblečenie, ozdoby, účes či spôsob pohybu? Nechala by som ťa, aby si mi popísala podobu spirituálnej ženy. Zvonka i „zvnútra“. Zaujímalo by ma, ako vnímaš jej výzor, správanie, ale aj vnútorné kvality či spôsob, akým hovorí, ako sa vyjadruje. Požiadala by som ťa, aby si mi ju priblížila čo najvernejšie.

Zaujímalo by ma, kto alebo čo určuje, že práve takto má spirituálna žena vyzerať. Pozrela by som sa na to, ako sa k nej dostáva samotná spiritualita. Kde je jej zdroj a tiež to, čo k nej z tohto zdroja prúdi a kadiaľ sa uskutočňuje spojenie s týmto zdrojom. A čo to samotnej žene prináša, prípadne podľa čoho rozlíšiš, že ide o zdroj ženskej spirituality. A aké sú spôsoby a možnosti sa s týmto zdrojom stretnúť a spojiť.

Možno by ma tiež zaujímalo, čo spirituálna žena nemá či nerobí. Zaujímal by ma čas, kedy nebola spirituálnou, a následne ten, kedy môžeme o nej povedať, že spirituálna je, a čo tieto obdobia odlišuje.

V neposlednom rade by som bola zvedavá na to, čo cítiš, keď sa s vykreslenou predstavou v myšlienkach stotožníš, čo ťa s ňou spája a čo ťa odlišuje.

Cez tieto dotyky prostredníctvom tvojej imaginácie by sme hľadali odpovede. Dobrou správou je, že tieto pozorovania a prieskumy môžeš urobiť aj sama so sebou. Môžeš sa seba samej danú otázku opýtať a v priestore pred sebou si začať zhmotňovať všetko, čo som popísala, respektíve to, čo ťa zaujalo.

Pozývam teda do priestoru skúmania a hľadania tvojich vlastných odpovedí tieto bohaté nástroje imaginácie, ktoré oslovia tvoje vnútro a pomocou ktorých môžeš rozvíjať proces spoznávania seba samej a toho, čoho sa tvoje vnútro dotýka.

Petra Christophoryová

Post Block Modern

3 januára, 2023Články zdarma

Skryté korene deštrukčného správania

Odhalenie a premena nadmernej kompenzácie s psychofonetikou Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k

3 januára, 2023Články zdarma

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Ahoj, mám takú, možno hlúpu otázku, ale keďže je táto téma v mojom okolí momentálne

Read More
1 decembra, 2022Články zdarma

Vztah k vnitřní autoritě

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části

Read More
1 decembra, 2022Články zdarma

Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?

V tomto období? Rozhodne žiadnu. Zima vôbec nie je vhodným obdobím na akékoľvek očisty či

Read More

Post slider

Skryté korene deštrukčného správania

Skryté korene deštrukčného správania

Odhalenie a premena nadmernej kompenzácie s psychofonetikou Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k vzťahom, ktoré sa formujú v dospievaní, zostávajú po celý život rovnaké. Stávajú sa súčasťou operačnej osobnosti človeka a sú veľmi

ktoldy@ryvenia.sk
On 3 januára, 2023
Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Ahoj, mám takú, možno hlúpu otázku, ale keďže je táto téma v mojom okolí momentálne dosť frekventovaná, položím ju a budem dúfať v odpoveď. Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita, čo tento pojem

ktoldy@ryvenia.sk
On 3 januára, 2023
Vztah k vnitřní autoritě

Vztah k vnitřní autoritě

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části v nás, našeho otce, který by pro nás v životě měl představovat zdravou autoritu, a se kterou jsme se v

ktoldy@ryvenia.sk
On 1 decembra, 2022
Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?

Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?

V tomto období? Rozhodne žiadnu. Zima vôbec nie je vhodným obdobím na akékoľvek očisty či detoxikácie. Sú na to tri hlavné dôvody. Po prvé, zima na to nemá dostatok energie. Všetko je stiahnuté, spomalené, zatvárajú

ktoldy@ryvenia.sk
On 1 decembra, 2022

Post card

Skryté korene deštrukčného správania

Skryté korene deštrukčného správania

3 januára, 2023 Články zdarma

Odhalenie a premena nadmernej kompenzácie s psychofonetikou Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k

Read More
Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

3 januára, 2023 Články zdarma

Ahoj, mám takú, možno hlúpu otázku, ale keďže je táto téma v mojom okolí momentálne

Read More
Vztah k vnitřní autoritě

Vztah k vnitřní autoritě

1 decembra, 2022 Články zdarma

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části

Read More

Post grid

Post grid tab

Skryté korene deštrukčného správania
Skryté korene deštrukčného správania

Skryté korene deštrukčného správania

ktoldy@ryvenia.sk 3 januára, 2023 Články zdarma 0

Odhalenie a premena nadmernej kompenzácie s psychofonetikou Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k vzťahom, ktoré sa formujú v dospievaní, zostávajú po celý život rovnaké. Stávajú sa súčasťou operačnej osobnosti človeka a sú veľmi odolné voči zmenám. Príznaky, ktoré ich vyjadrujú, môžu byť veľmi

Read More
Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita
Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita

ktoldy@ryvenia.sk 3 januára, 2023 Články zdarma 0

Ahoj, mám takú, možno hlúpu otázku, ale keďže je táto téma v mojom okolí momentálne dosť frekventovaná, položím ju a budem dúfať v odpoveď. Čo si mám predstaviť pod pojmom ženská spiritualita, čo tento pojem vo svojej podstate zahŕňa? Ako vyzerá spirituálna žena? Ďakujem. Leona,

Read More
Vztah k vnitřní autoritě
Vztah k vnitřní autoritě

Vztah k vnitřní autoritě

ktoldy@ryvenia.sk 1 decembra, 2022 Články zdarma 0

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části v nás, našeho otce, který by pro nás v životě měl představovat zdravou autoritu, a se kterou jsme se v realitě příliš nesetkali. Většinou ani nevíme, co je zdravá mužská,

Read More
Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?
Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?

Dobrý deň, rada by som si urobila očistu, akú mi odporučíte?

ktoldy@ryvenia.sk 1 decembra, 2022 Články zdarma 0

V tomto období? Rozhodne žiadnu. Zima vôbec nie je vhodným obdobím na akékoľvek očisty či detoxikácie. Sú na to tri hlavné dôvody. Po prvé, zima na to nemá dostatok energie. Všetko je stiahnuté, spomalené, zatvárajú sa procesy, všetko sa hýbe veľmi pomaly. Pri očiste potrebujete

Read More
Transformácia emócií
Transformácia emócií

Transformácia emócií

ktoldy@ryvenia.sk 1 decembra, 2022 Články zdarma 0

Limbický odtlačokDomorodci a emócieIndiáni, a asi nielen oni, ale všetky prírodné kmene, majú krásny zvyk týkajúci sa prežívania emócií. Napríklad matka, ktorá má syna a púšťa ho v jeho štrnástom roku života, aby svojou cestu kráčal ďalej viac s otcom a priúčal sa mužskému svetu.

Read More
Dobrý deň, ako je to, prosím vás, s pitím kávy?
Dobrý deň, ako je to, prosím vás, s pitím kávy?

Dobrý deň, ako je to, prosím vás, s pitím kávy?

ktoldy@ryvenia.sk 2 novembra, 2022 Články zdarma 0

Káva je v dnešných dňoch používaná ako hlavný stimulačný prostriedok. Kedysi to tak ale vôbec nebolo. Pila sa ako delikatesa, ako niečo veľmi výnimočné. Ľudia si skôr užívali jej chuť a vôňu, než jej povzbudivý účinok. A keďže jej negatíva výrazne predchádzajú jej pozitíva, odporúčam

Read More
O sebaláske
O sebaláske

O sebaláske

ktoldy@ryvenia.sk 2 novembra, 2022 Články zdarma 0

Aká dôležitá je sebaláska v živote človeka? Do akej miery sebaláska ovplyvňuje náš život a čo sebaláska v živote človeka znamená?Poznáte ten pocit, keď si večer líhate do postele bez pocitu spokojnosti? Porovnávate sa, ponižujete či povyšujete sa nad niekoho vo svojom okolí, trpíte syndrómom

Read More
Zázraky sa dejú, keď sa ich naučíme vidieť
Zázraky sa dejú, keď sa ich naučíme vidieť

Zázraky sa dejú, keď sa ich naučíme vidieť

ktoldy@ryvenia.sk 2 novembra, 2022 Články zdarma 0

Viac ako rok sa nás téma bezmocnosti a strachu zo smrti dotýka a my nejako reagujeme. Niekto bezmocnosť a strach nevníma ako niečo mimoriadne. Hovorí, že smrť patrí k životu v dualite. Inému zas celospoločenské témy s koronavírusom otvárajú jeho vlastné neukončenia. Spomínate si, čo

Read More

Single post

Sample Page

Sample Page

Post Block  Úvodník 1 23 apríla, 2021 Úvodníky Konečne som sa, milí priatelia, spolu s vami dočkala prvého jarného mesiaca tohto roka, a keďže som z princípu optimisticky založený tvor, som skalopevne presvedčená, že bude obdobím zvratov k viditeľným zmenám. Áno! Stav, ktorý som

IMG_20230104_121938~2
História

Oživené obrady

Je mi cťou...Sadaj, Slnko, sadaj za vysokú horu... Ej, Slniečko horúce, nepáľže ma nepáľ... Dobrú noc, hviezdičky, už idem spať... Horička zelená, škoda tvojej krásy... ...