Záhadné dermatoglyfy

Povrch našich dlaní a prstov je pokrytý jemnými kožnými brázdami – papilárnymi líniami. Zložité obrazce, ktoré papilárne línie vytvárajú, dostali pomenovanie „dermatoglyfy“. Okrem dermatoglyfiky a daktyloskopie sa nimi zaoberá aj chirológia, ktorá zisťuje povahu človeka z jeho rúk.

Pohľad do minulosti
Niet pochýb, že ľudia pozorovali svoje ruky už od prehistorických čias. Svedčia o tom jaskynné nástenné maľby z čias paleolitu v Tasmánii, severnom Španielsku, ako aj iné archeologické nálezy. Odtlačky palca na hlinenom valčeku sa ako osobná pečať používali v starom Babylone. Asýrski pisári takto podpisovali hlinené tabuľky. Aj čínski cisári pečatili dokumenty odtlačkami svojho palca. Podobné označenie na svetoznámej čínskej keramike plnilo funkciu ochrannej známky. Podpisovanie zmlúv odtlačkom prstu bolo známe aj v Indii, ktorá sa tradične považuje za kolísku chiromantie – vešteckého umenia čítania z rúk.

Chiromantia sa tešila popularite aj v antickom Grécku a Ríme. Už vtedy však Hippokrates a Galén využívali ruky ako pomôcku pri diagnostike a liečbe ochorení. Keď kresťanská cirkev chiromantiu zakázala, útočisko našla v arabských regiónoch. Do Európy sa vrátila až v 12. storočí v podobe intelektuálnej trofeje získanej počas križiackych výprav. Chiromantia nanovo rozkvitla v období renesancie a až do 16. storočia ju bolo možné študovať na popredných európskych univerzitách. V 17. storočí sa začala nová éra v intelektuálnom vývoji ľudstva. Priniesla zmenený pohľad na postavenie človeka v univerze. Prognózy o neodvratnosti osudu už nedokázali uspokojiť myseľ ľudí bažiacich po rozšírení hraníc poznania. Človek chcel vziať osud do vlastných rúk a kontrolovať priebeh jednotlivých udalostí. Záujem o chiromantiu postupne upadol.

Na scénu vstupuje veda
Papilárne vzory na dlaniach začali v druhej polovici 17. storočia skúmať anglickí anatómovia – Grew, Bidloo a Malpighi. O dvesto rokov neskôr Jan Evangelista Purkyně zostavil prvú ucelenú klasifikáciu dermatoglyfov, ktorá obsahovala deväť základných vzorov. Ako prvý vyslovil predpoklad, že papilárne vzory obsahujú genetickú informáciu využiteľnú v diagnostike. Štúdiu dermatoglyfov sa upísali mnohí slávni muži ako Wiliam Hershel, Henry Faulds a Francis Galton, bratranec Charlesa Darwina. Práve on zistil, že odtlačky prstov sa v priebehu života nemenia a papilárne vzory sa u dvoch rôznych osôb nikdy neopakujú. Zmenilo to od základu systém kriminalistickej identifikácie osôb. Muži zákona získali v boji so zločinnosťou nový účinný prostriedok, ktorý úspešne využívajú dodnes.

V 20. storočí Američania Harold Cummins a Charles Midlo ako prví použili termín dermatoglyfika (vedecká disciplína, ktorá skúma kožný povrch dlaní a chodidiel). Podarilo sa im dokázať, že dlane skutočne poskytujú informácie o chorobách dedičného pôvodu. Vypovedajú nielen o našom súčasnom fyzickom zdraví, ale aj o možných budúcich zdravotných ťažkostiach. Pri niektorých ochoreniach totiž vykazuje papilárny terén pacientov výraznú odchýlku od normy. Táto môže poslúžiť ako jeden z diagnostických príznakov. Vďaka určitým konfiguráciám môžu dnes lekári pomerne presne diagnostikovať celý rad geneticky podmienených ochorení, ako je napríklad leukémia, rakovina, Alzheimerova choroba, Downov syndróm, autizmus, schizofrénia alebo iné duševné choroby. Podľa vyjadrenia Dr. Stowensa, šéfa oddelenia patológie v Nemocnici sv. Lukáša v New Yourku, dosahuje miera spoľahlivosti zdravotných predpovedí u jednotlivých diagnóz (napr. leukémia a schizofrénia ) až 90 percent. A to nie je všetko. Antropológovia napríklad využívajú dermatoglyfiku aj vo výskumoch dlhovekosti či pri určovaní rasových rozdielov.

Z odtlačku ruky dokonca dokážu zistiť do akej miery konkrétnemu športovcovi „sedí“ vybraný druh športovej činnosti a či práve on má predpoklady podať požadovaný výkon. Znie to síce neuveriteľne, ale súvisí to s tým, že papilárne vzory plodu sa definitívne sformujú ešte počas jeho vnútromaternicového vývoja, najneskôr do piateho mesiaca tehotnosti. V rovnakom čase a z rovnakého materiálu – ektodermy – sa vytvára aj jeho nervová sústava. Existuje preto úzke prepojenie medzi nervovou sústavou človeka a tvarom jeho dermatoglyfov. Táto záhadná väzba pretrváva po celý život.

Povaha určuje osud
Ak ruky vypovedajú o vitálnych schopnostiach ľudského organizmu, chorobách tela a duše, natíska sa logický záver, že podobným spôsobom odrážajú aj psychické parametre. Vychádza z toho chirológia, ktorá na základe pozorovania rúk vyvodzuje závery o osobnostných kvalitách človeka. Opiera sa o poznatky modernej psychológie, fyziológie a iných vedných disciplín. Nadväzuje síce na chiromantiu ako na svojho predchodcu, ale na rozdiel od nej nehľadá na rukách indície o minulých či budúcich udalostiach. Umožňuje spoznať povahu, ktorá priamo určuje ľudský osud.

Vráťme sa teraz k papilárnym vzorom a povedzme si, ako sa z pohľadu chirológie prejavujú dermatoglyfy v povahe človeka. Najrozšírenejšími vzormi sú slučka, arkáda a špirála. Niektoré z nich nájdete aj na končekoch vašich prstov. Ak máte veľmi jemnú a citlivú pokožku, môže sa stať, že papilárne vzory voľným okom nerozpoznáte. Pomôžte si lupou s niekoľkonásobným zväčšením. Stopercentnú istotu poskytne kvalitný odtlačok dlane a prstov. V domácich podmienkach môžete na tieto účely ako farbivo použiť aj ľubovoľný tmavý rúž.

Slučka znamená prispôsobivosť

Slučkový vzor sa vyskytuje u vyše 60 percent populácie. Slučkári sú veľmi tolerantní, priateľskí a ľahko nadväzujú kontakty. Sú emocionálni, ale ich hnev netrvá dlho, lebo sa dokážu na veci pozerať s nadhľadom. Schopnosť stmeliť kolektív a snaha uspokojiť každého jeho člena z nich robia ideálnych šéfov. Vyčerpáva ich jednotvárna činnosť, preto vyhľadávajú skôr dynamické povolania, prinášajúce časté zmeny. Napriek tomu, že dokážu vyťažiť z akejkoľvek situácie, niekedy im chýba rozhodnosť a iniciatíva. Sú mnohostranní, ale mali by sa zamerať na rozvoj toho najvýraznejšieho talentu, inak svoj potenciál premrhajú.

Ak u vás prevažujú dermatoglyfy v podobe slučiek, pravdepodobne máte veľa záujmov. Aby kvantita nešla na úkor kvality, nerozptyľujte svoj potenciál. Venujte sa len tomu, čo vás najviac napĺňa, len vtedy sa vám podarí maximálne zúročiť svoje dary. Vrodená flexibilita, citlivosť, potreba vyhovieť a prijať iné názory vám môžu brániť presadzovať svoje vlastné hodnoty. Keď si to situácia vyžiada, nebojte sa prejaviť iniciatívu a rozhodnosť. Vyhovieť vždy za každú cenu ostatným môže znamenať stratu samého seba. Ak sa niečo nepodarí hneď, nenechajte sa len tak ľahko odradiť. Úspech len zriedka prichádza po krátkom šprinte. Zobuďte v sebe húževnatosť maratónskeho bežca a pamätajte, že trpezlivosť ruže prináša.

Arkáda sa presadzuje

Arkáda alebo takzvaný oblúk patrí k jednoduchším vzorom. Ľudia, u ktorých sa vyskytuje, sú úprimní a priamočiari. Neznášajú zákulisné hry a nekladú si servítku na ústa, keď vyjadrujú svoj názor. Vedia, čo chcú, sú konkrétni, praktickí, cieľavedomí a ambiciózni. Pôsobia autoritatívne, no neboja sa prevziať zodpovednosť za cely kolektív. Pred prekážkami neustupujú, ale za každú cenu ich prekonávajú. Vďaka týmto vlastnostiam ich pomerne často vidíme v riadiacich funkciách. Medzi kolegami však nebývajú veľmi obľúbení. Možno práve kvôli tomu, že sú zdržanliví a o svojich pocitoch neradi hovoria. Nevynikajú taktom a diplomaciou. Presadzujú sa tvrdo a nekompromisne. Nemajú radi zmeny, lebo tieto sú v príkrom rozpore s ich hlboko zvnútornenou potrebou stability.

Ak patríte k ľuďom typu „arkáda“, neexistuje nič, čo by vám mohlo stáť v ceste. Viete, čo chcete, a najkratšou cestou kráčate za vytýčeným cieľom – nech to stojí, čo to stojí. Neplytváte slovami, ceníte si činy. Keď nájdete svoje miesto pod slnkom, nestrácate čas na hľadanie niečoho lepšieho. Ste verný v partnerskom vzťahu, ale rovnakú vernosť vyžadujete aj od toho druhého, aj keď práve vy ho budete skúšať svojou ohnivou výbušnou povahou. Bude pre vás výzvou prijať fakt, že svet nie je iba čierno-biely, ale má veľa farebných odtieňov, že cesta za úspechom môže viesť aj dlhšou okľukou, že „mäkké“ techniky dokážu byť neraz efektívnejšie ako tvrdý nátlak. Kvôli ustálenosti názorov ťažko meníte svoje presvedčenie, ale pomôže, ak sa zameriate na praktickú stránku veci a uvedomíte si, aké výhody zmeneným postojom získate.

Špirála zvýrazňuje individualitu

Za najzložitejší papilárny vzor sa považuje špirála. Najčastejšie sa vyskytuje na ukazováku a prstenníku. Zvýrazňuje tvorivosť, umelecké nadanie, senzitívnosť, ale aj zraniteľnú psychiku. Deti s takýmto vzorom môžu byt v porovnaní s ostatnými častejšie náladové a vrtošivé. Radím rodičom, aby k nim boli zhovievavejší. Niektoré veci jednoducho netreba unáhliť. Ak malú „špirálu“ do niečoho nútite, hrozí, že sa pred vami uzavrie. Pamätajte, že vaše dieťa je veľmi vnímavé, dokáže z vonkajšieho sveta prijať ohromné množstvo podnetov a informácií. Zároveň sa ťažšie prispôsobuje. Potrebuje viac času, aby svoje zážitky spracovalo. Dôverujte v jeho schopnosti a vyhnite sa zbytočnému nátlaku.

Ak máte aj vy na končekoch prstov samé špirály, určíte ste nezávislá a originálna osobnosť. Riadite sa vlastným názorom. Žijete podľa vlastných predstáv, aj keď sa tieto občas odlišujú od bežných noriem. Priateľov si vyberáte. Ste vodcovský typ, ťažko sa podriaďujete. Preto sa vám môže zdať, že vám ľudia nerozumejú, i keď oni vám naopak vyčítajú určitú rezervovanosť a podozrievavosť. Myslíte tvorivo, učíte sa ľahko, robíte veľa vecí naraz, ale nie všetko dokončíte. Kde kto vám závidí vašu húževnatosť, ale len vy viete, ako ťažko sa vyrovnávate s nepriaznivými životnými situáciami. Vtedy prepadávate pochybnostiam a zbytočnému rozoberaniu problémov. A to ani netušíte, kde sú hranice vašich schopností. Neváhajte a ukážte svetu, čo sa vo vás skrýva!

Veriť či neveriť
Samozrejme, že uvedené charakteristiky sú iba orientačné. Najvýraznejšie sa prejavujú u ľudí, ktorí majú na všetkých prstoch rovnaký papilárny vzor. V praxi sa oveľa častejšie vyskytujú ich kombinácie. Konkrétna interpretácia je preto podstatne zložitejšia, ale o to viac ušitá na mieru Dermatoglyfy poskytujú pri analýze rúk informácie zásadného charakteru. Existujú však aj iné dôležité znaky, ktoré môžu intenzitu ich prejavu v celkovej charakteristike človeka zmierniť alebo naopak zvýrazniť. Je teda na mieste otázka, či ich výpovedi veriť alebo neveriť. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, zamyslieť sa nad tým, o čom hovoria, sa určite oplatí.


Autorka sa zaoberá čítaním z rúk, výkladom snov,astrológiou a alternatívnou medicínou.

V prípade záujmu kontaktujte chiroanalysis@gmail.com, liecivasilasnov@gmail.com

Ing. Mária Kostická

Tags: No tags

Comments are closed.