Mária Magdaléna je portálom k jednote a oslobodeniu

V našich končinách a duchovnej tradícii nesie dodnes kľúčovú rolu v posune ženského i mužského kolektívneho vedomia posolstvo Márie Magdalény, ktoré sa nám ukazuje pomaly a odhaľuje postupne, súbežne s vývojom ľudského vedomia. Jej príbeh je veľkolepo archetypálny a súvisí s cestou našej duše v procese sebauvedomovania, spirituálneho vzostupu, evolúcie a involúcie Svetla na Zemi. 

Živé stopy jej pôsobenia sú v hojnom počte a takmer na každom kroku uchované vo Francúzsku, kde sme v období magdalénskeho sviatku 22. júla vzdali úctu jej veľkému dielu. Dôležité je uvedomiť si, že jeho jednotlivé vrstvy poznania vníma každý na svojej úrovni vedomia. Pripomenúť svätú Máriu Magdalénu bolo treba o to viac, že od 24. februára je v dôsledku vojnových udalostí ženské kolektívne vedomie u nás úplne paralyzované. Pochopiteľne, keďže pravá ženská energia sa otvára a šíri len v bezpečnom priestore. 

Slnko a dážď vytvorili na oblohe veľkú dúhu, keď sme stúpali po kráľovskej svätojakubskej pútnickej ceste (smerujúcej do Compostelly) do baziliky zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO s jej fyzickými ostatkami vo Vézelay. Len raz v roku – 22. júla – je tamojší obrovský portál Krista Kráľa s masívnymi červenými vrátami odomknutý a fyzické ostatky Márie Magdalény na kráľovských zlatých nosidlách sa vynesú z krypty a sprístupnia verejnosti na tichej procesii. V tomto období sa tu konajú na jej počesť veľké slávnosti so sakrálnymi koncertmi, ateliérmi a prednáškami, ekumenickými konferenciami, spoločnými modlitbami, duchovnými obradmi, výstavami…  

Milujte seba, milujte ostatných a každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.

Tohtoročný magdalénsky deň bol energeticky mimoriadny, jeho numerologická konfigurácia 2-2-7-2-0-2-2 vytvorila spolu 8. Dvojky podporili v kolektívnom poli rozvoj vedomého partnerstva, intuície a súcitu, sedmička napojenie na duchovný svet cez tvorbu a prácu vo fyzickom svete a osmička rovnováhu v prepojení neba a zeme, rovnocennosť mužských a ženských kvalít. V šestkovom roku 2022 v znamení lásky, domova, rodiny a krásy to nie je málo. Zrkadlili to ulice Vézelay, kde sme na jej oslavách stretli ľudí všetkých farieb pleti, najmä zástupcov kresťanskej, no i židovskej, ortodoxnej či pravoslávnej cirkvi, dokonca islamské ženy. 

Posolstvo Márie Magdalény je cestou k vzostupu do Svetla a Jednoty, do bytia v Láske bez podmienok. Preto bolo dlhé stáročia pre verejnosť tajomstvom určeným len pre zasvätených a bezpečne ukryté pred zrakmi nevedomých a bažiacich po moci. V patriarchálnom systéme, ktorý sa prejavuje ničením vedomých ženských kvalít, bola preto Mária Magdaléna mnohým mužom i ženám tŕňom v oku. Bola totiž veľmi krásna, cnostná, vzdelaná, bohatá, mladá a zranená, keď sa s Ježišom stretli. Ich spoločné veľkolepé dielo a zväzok hieros gamos za krátku dobu zasiali semienka Kristovho vedomia na Zemi.

 

Posvätné ženstvo 

Mária si prešla cestu temnej noci duše, a tak hlboko chápala slová evanjelia Pravdy a večného Života, ktoré hlásal Ješua. Stala sa jeho prvou apoštolkou a žiačkou, duchovnou nasledovníčkou a partnerkou, materiálnou podporovateľkou a kompatibilným ženským aspektom, bez ktorého by sme neboli tam, kde sme. Bola kráľovná kňažka (Mária znamená kňažka), viedla ženské kruhy, mala svojich učeníkov a učeníčky, zanechala nám evanjelium, kázala, liečila a šírila cestu k oslobodeniu človeka. Podľa gnostickej tradície v Ježišovi je stelesnený Kristus Logos (slovo Boha) a v Márii Magdaléne Kristus Sofia (múdrosť Boha). Ich spojením v sviatosti mystéria hieros gamos (posvätného manželstva) sa zjavuje Božská celosť Kristovho vedomia – bytia v srdci

„Jéšua sa narodil do svetla a Mária do tmy. Keď sa teda náš Pán a naša Pani stretli a spojili, prekročili hranice svetla a tmy a ukázalo sa pravé Svetlo. Jéšua bol muž a Mária žena. Preto, keď sa spojili, prekročili hranice mužského a ženského a zjavila sa pravá podoba Človeka, ktorý je pravým obrazom Svetla.“  

Tajné evanjelium Márie Magdalény, s. 89, Tau Malachi, Ikar 2006  

Máriin ďalší obrovský prínos je, že v kolektívnom vedomí žien zhojila ranu po oddelení archetypu Lilit a Evy. Uctievala a obdivovala Máriu Matku (Pannu Máriu) a sama bola príkladnou matkou, podobne ako jej predchodkyňa bohyňa Isis v starovekom Egypte. Tiež prekonala hranice života a smrti, keď ako prvá a jediná z apoštolov podľa kresťanskej tradície dokázala Ježiša po zmŕtvychvstaní vidieť a hovoriť s ním. Aj keď jej neverili, pretože bola žena. 

Svätý grál 

Jej stav vyššieho vedomia je v jednote s božským Zdrojom a je dokonca v súlade aj s východnou budhistickou cestou k osvieteniu, keďže je schopná učiť a pripravená zasväcovať do cesty k osvieteniu iných. Sochy krásnych žien s rozpustenými vlasmi, niekedy aj s dieťaťom na rukách, nám pripomínajú jej pokoru, ženské mystériá a obrady osvietenia. Máme ich aj na Slovensku. 

Ľudský odpor k zmene, malosť a pripútanosť nezastavia prirodzený vývoj a tok života. Druhý príchod Ježiša Krista na Zem sa uskutoční cez vedomé ženy a posvätné ženstvo. Pápež František v máji 2017 vo Vatikáne oficiálne vyhlásil:

„Magdaléna je apoštolka novej a najvýznamnejšej nádeje. Keď ho nazvala menom po jeho zmŕtvychvstaní, stala sa apoštolkou nádeje pre tento svet a ohlasovateľkou Spasiteľa. Mária: revolúcia jej života je určená na transformáciu existencie každého muža a ženy. Takže bola to žena – prvá, ktorá sa stretla s Ježišom, a teraz je apoštolkou našej najväčšej nádeje.“

Mária Magdaléna je nositeľkou svätého grálu, vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Po nanebovstúpení Krista jej duša naďalej pôsobí aj v ďalších generáciách pre podporu šírenia Svetla, Lásky, Života a Slobody. Vďaka tomu sú v Kristovej mriežke na novej Zemi ukotvované kódy bezpodmienečnej lásky podľa jej slov: „Milujte seba, milujte ostatných a každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.“ 

 

Milenka života 

Magdaléna je archetypom posvätného ženstva a milenky života, ktorý nesie odkaz, že duch i telo a všetky jeho časti a prejavy sú prirodzené, životodarné a posvätné. Sme tu na to, aby sme prúd života preciťovali cez našu fyzickú schránku na napojení na dušu a najvyššieho Ducha cez vnemy, pocity, city a zážitky. 

Ukotvenie milujúcej láskavosti a lásky bez súdov a podmienok je medzistupeň k ľudskému vzostupu a transformácii na individuálnej a kolektívnej úrovni. Deje sa to cez obnovu a rozkvet pravého ženstva a cez ženské duchovné autority. Ženská vnímavosť, neha a citlivosť zachránia svet. To je možné navnímať, uvidieť, zažiť a priniesť domov zo silových a posvätných miest. V tomto smere je kľúčové južné Francúzsko, kde Mária Magdaléna a Ješua žili a kde cez ich kráľovské kódy ukotvili hodnoty rovnosti a slobody. Ak to s vami rezonuje, radi vás privítame na našich vedomých putovaniach. 

Text a foto: Silvia Marisi Monnot Shanti

www.StastnaRovnovaha.sk

 
Tags: No tags

Comments are closed.