Umenie čítať z ruky

Umenie čítať z ruky je jednou z mnohých metód, pomocou ktorej sa ľudia oddávna pokúšajú nazerať do budúcnosti, ale aj do minulosti človeka. V materialistickom svete bolo odsudzované ako povera, ktorá nemá žiadne vedecké opodstatnenie.

Neuveriteľne dlhé dejiny veštenia
Veštenie z ruky, podľa jedných veda, podľa iných umenie, má neuveriteľne dlhú tradíciu. Najstaršie správy o vykladaní z ruky pochádzajú už zo staroveku. Veštenie z čiar na dlani existovalo možno už v praveku, ako nasvedčujú odtlačky ľudských dlaní s vyznačenými čiarami, ktorých vek sa datuje na desiatky tisíc rokov.

Z tohto hľadiska pristupovať k umeniu čítania z ruky ako k niečomu, čím sa „seriózny človek“, najmä vedec nezaoberá, svedčí len o jeho nevzdelanosti a nekultúrnosti. Pozoruhodné je, že aj v Sovietskom zväze v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, v časoch, keď tam vládla materialistická ideológia, práve lekári si povšimli, že ľudia s istými chorobami majú na dlani ruky nezvyčajné a len pre konkrétnu chorobu typické priebehy čiar. Nenadväzovali pritom priamo na toto pradávne umenie, ale urobili si vlastný výskum na tisíckach pacientov, ktorý túto súvislosť potvrdil.
V idealistických svetonázoroch, najmä v náboženských, bolo čítanie z ruky zakazované a jeho znalci boli prenasledovaní. 

Obzvlášť v tom vyniklo kresťanstvo, najmä jeho západná časť, ktorá všetko, čo mu ideologicky konkurovalo, považovalo za činnosť diabla. Preto veštenie z ruky v západnej Európe v priebehu stáročí takmer zaniklo. 

Čítanie z ruky je veľmi rozsiahlou disciplínou, o ktorej boli napísané tisícky kníh. 

Západnú Európu ovplyvnili najmä tlače z 15. storočia. Tie by mohli vysvetľovať, prečo sa číta z čiar na ruke po celé stáročia a po celom svete takmer rovnako. Avšak osobná skúsenosť, napr. s tým, ako veští z ruky negramotná etiópska žena, vylučuje vplyv stredovekých európskych tlačí na jej výklad. Pozoruhodné je, že rovnako sa vykladá osud človeka z jeho ruky v Indii, v Európe aj v Afrike.
Za znalcov veštenia z ruky boli v Európe v novoveku považované kočovné Cigánky, pre ktoré, popri inom, bolo veštenie významným zdrojom obživy. Miestami sa s týmto javom na Slovensku stretávame dodnes. Možno aj pod vplyvom verejnej mienky, ktorá vychádza z tejto skúsenosti, je za miesto vzniku veštenia považovaná India. Z Indie sa vraj umenie veštenia z ruky rozšírilo do Číny, Tibetu, Egypta, Perzie. Z Číny sa veštenie z ruky dostalo do Grécka, kde ju praktizoval Anaxagoras. Aristoteles uviedol, že čiary nie sú vpísané do ľudskej ruky bezdôvodne. Vychádzajú z nebeských vplyvov a vlastnej individuality človeka. Aristoteles (384 – 322 p. n. l.) objavil na Hermesovom oltári správy o chiromantii (o veštení z ruky), ktoré potom predložil Alexandrovi Veľkému (356 – 323 p. n. l.), ktorý sa zaujímal o skúmanie charakteru svojich dôstojníkov pomocou analýzy čiar na rukách.

Znalci tohto umenia tvrdia, že osud človeka možno čítať z čiar na dlani veľmi jasne a spoľahlivo.
Tvar ruky, vrchy planét a čiary na dlani môžu pomôcť čitateľovi dlane podrobne analyzovať všetky aspekty života. Veštenie z ruky sa zameriava na štúdium hlavných línií, vedľajších línií a línií vplyvu, úchytov, tvaru dlane, palca a prstov. 

Čítanie z ruky je veľmi prepracovaným umením, ktorého zručnosti a vedomosti vyžadujú náročné a dlhodobé štúdium. Ako pri každom odbore, aj tu treba mať k jeho zvládnutiu vrodený talent, schopnosť logicky myslieť, pochopiť princípy výkladu a poradiť si aj s takými javmi, ktoré v žiadnej príručke nenájdeme. Lebo aj napriek tomu, že mnohé ľudské dlane sú si podobné, dve rovnaké nenájdeme. Čítanie z ruky nie je len o čítaní základných čiar. Pri komplexnom výklade sa berie do úvahy veľkosť ruky, množstvo pahorkov, tvar prstov atď. Pre ilustráciu si pozrieme len základné čiary. 

Na ľudskej dlani nachádzame štyri základné čiary, a to: čiaru života, čiaru rozumu (hlavy), čiaru osudu a čiaru srdca (a zdravia, ktoré súvisí so srdcom). 

Čiara života

Čiara života má svoj začiatok pod ukazovákom a smeruje k zápästiu. Čítame z nej závažné udalosti, ktoré nás sprevádzali a ešte budú sprevádzať počas nášho života. Ideálna je výrazná, hlboká a neprerušovaná čiara, ktorá končí až na zápästí. Svedčí o dlhom, bezstarostnom živote bez chorôb a nehôd. S takou čiarou sa bežne nestretávame. Bežne je čiara života pretrhnutá, vedú cez ňu iné čiary, má rôznu hrúbku alebo ani nedosahuje k zápästiu. Niekto má retiazkovitú čiaru života, ktorá je znamením toho, že jej nositeľ počas života strieda jeden problém za druhým, s ťažkosťami sa prediera vpred. 

Ak je čiara prerušená, znamená to, že v tom čase sa udiala závažná nehoda alebo človek prekonal vážnu chorobu. Podľa vzdialenosti od začiatku čiary života a veku človeka môžeme usúdiť, či ide o udalosť minulú alebo budúcu, a pokúsiť sa odhadnúť, kedy sa tak stalo alebo kedy sa tak stane. Ak je čiara života nevýrazná, svedčí to o rovnakej osobnosti človeka. Hlbokú čiaru života majú ľudia, pre ktorých konfliktné situácie nepredstavujú žiadny problém. 

Ak z pahorku, ktorý čiara života obtáča smerom k palcu, vychádza množstvo čiar k čiare života, ale neprekračujú ju, človek má mimoriadne silnú osobnosť, ale zároveň je veľmi opatrný na to, aby to narušilo jeho životnú dráhu. Ak je čiar veľa a sú výrazné, označujú silného ducha, ktorý svojmu nositeľovi poskytuje veľa výrazných zážitkov z neustálych objavov v hocijakom smere. 

Ak sú čiary drobné a je ich množstvo, človek má pestrý duchovný život, dokáže sa tešiť z každej maličkosti. Rád dostáva darčeky. Tento jav sa nazýva dažďom šťastia a spokojnosti. Hladký pahorok svedčí o chudobnom duchovnom živote, často kompenzovanom túžbou po blahobyte bez práce. Ak čiara života a čiara rozumu, ktorá vedie stredom dlane, majú spoločný začiatok, ide o rodinný typ, o človeka, ktorý dokáže byť verný a stály, nemá rád v živote veľké zmeny. Nerád sa sťahuje alebo mení zamestnanie, partnerov, kamarátov… Jeho základnou vlastnosťou, nie vždy kladnou, je opatrnosť. 

Ak je čiara života rozdvojená, hovorí o tom, že človek si nájde nový domov inde. Či už na inom konci svojho rodiska alebo kraja, alebo na inom kontinente, to je už vecou osudu. Ak čiara života končí skôr ako dosiahne zápästie, človek zomrie predčasne. Tu je potrebné pozrieť, či sa tento jav vyskytuje na obidvoch rukách na rovnakom mieste.

Čiara rozumu

Čiara rozumu začína pod ukazovákom. Rovnú a krátku čiaru majú naivní ľudia, ktorí v živote nič významnejšie nedosiahnu. Neznamená to, že nie sú inteligentní, aj keď nemusia byť. Preto takúto čiaru nachádzame na rukách ľudí duchom chudobných aj na rukách matematikov. Dlhá, zakrivená a výrazná čiara je typická pre bystrého človeka, ktorý svoju bystrosť dokáže využívať rôznym spôsobom. Často ju majú na rukách filozofovia, umelci. Nie všetci, len tí skutoční.
Retiazkovitú čiaru rozumu majú slaboduchí ľudia. 

Zdvojená čiara rozumu poukazuje na „dva rozumy“, pod čím sa môže myslieť aj náchylnosť k duševným chorobám, ale tiež nadmiera rozumu, pre iných nepochopiteľná. Rozdvojenú čiaru rozumu na začiatku majú všestranne zameraní ľudia. Ak čiara rozumu nekončí až na hrane dlane, ale končí na tzv. mesačnom pahorku, osoba má romantickú povahu. 

Spoločný začiatok čiar rozumu a života majú nesmelí ľudia. 

Ak nad ňou, medzi ukazovákom a začiatkom čiary rozumu a života nájdeme hviezdičku, ide o osobu s mimoriadnym nadaním, často s vodcovskými schopnosťami. Oddelenú čiaru života majú vraj ľudia, ktorí majú iné prednosti ako nadbytok intelektu, príznačná je preto v ich rozhodovaní impulzívnosť. Dve súbežné čiary rozumu vedú k alkoholizmu alebo iným drogám. 

Čiara osudu

Čiara osudu sa začína na zápästí a smeruje k prstenníku. Ideálna je dlhá a rovná výrazná čiara, ktorá prezrádza, že človek s takouto čiarou na dlani je svedomitý, má zmysel pre poctivosť a prežije spokojný a šťastný život. Nevýrazná čiara osudu dokladá nerovnováhu medzi citmi a rozumom. Nerovnomerná a prerušovaná čiara osudu predpovedá časté a neočakávané zmeny v živote. Zdvojená čiara poukazuje na výraznú zmenu v postavení človeka. 

Čiara srdca a zdravia

Čiara srdca začína pod malíčkom a končí pod ukazovákom a prstenníkom. Ak je rovná, človek je poslušný, nie veľmi inteligentný, často mlčanlivý samotár. Dvojitú čiaru srdca majú oddaní ľudia.
Oblúkovitú čiaru srdca majú citliví, inteligentní a úprimní ľudia.

Krátku čiaru majú ľudia, ktorí trpia alebo budú trpieť na choroby srdca, hrozí im infarkt.
Ľuďom s chýbajúcou čiarou srdca je dobré sa vyhnúť, sú výbušní, neznášanliví. Ak čiara osudu pretína čiaru srdca, takéhoto človeka málokto chápe, lebo jeho osobnosť a osud nie sú riadené nižšími pudmi. Ak je čiara srdca veľmi blízko čiary rozumu, dotyčná osoba má, bude mať alebo mala v živote sexuálne problémy. 

Veľkú medzeru medzi týmito čiarami mávajú tolerantní ľudia. 

Retiazkovitú čiaru srdca majú prelietaví ľudia. Čiary na Venušinom pahorku (pod prstenníkom) svedčia o rôznej sexuálnej orientácii. 

Z rozdielneho tvaru, priebehu a farby čiary srdca sa tiež usudzuje na možné choroby srdca a krvného obehu, ktoré človek prekonal alebo ku ktorým má dispozície. Preto je čiara srdca nielen čiarou, ktorá hovorí o povahových vlastnostiach, ale aj o jeho fyzickom zdraví.

Na ľudskej dlani nachádzame množstvo ďalších čiar, z ktorých čítame o rôznych chorobách, ale aj o počte životných partnerov a potomkov. Tiež o sexuálnej orientácii, resp. o sexuálnej vitalite atď. Vedľajšími čiarami sú napr. čiara šťastia, zdravia súvisiaceho s tráviacou sústavou a iné.

Pri výklade čiar na dlani sa môžeme stretnúť s rozdielnosťami, ktoré vyplývajú aj z nedostatočnej znalosti problematiky alebo z toho, že „umelec“ čerpal z nespoľahlivých zdrojov. Preto podľa jedného konkrétna čiara začína tam, kde podľa iného končí a podobne. Niektorí sa striktne riadia pri výklade návodom, iní sa spoliehajú na intuíciu. Prvou otázkou, s ktorou sa pri výklade stretávame, je, či vykladať z pravej alebo ľavej ruky. 

Budúcnosť sa väčšinou vykladá z pravej, „mužskej“ ruky, minulosť z ľavej „ženskej“ ruky.
Správne však musíme prihliadať na obidve ruky a okrem intuície a príručiek je potrebné spoliehať sa na zručnosť, ktorú môžeme získať len praxou. Z tej vieme, že niektoré predpovede a niektorí znalci tohto umenia dosahujú neuveriteľne presné výsledky. Iní sa zasa dokážu zmýliť na celej čiare. Nie je umelec ako umelec, ani vedec ako vedec, ani veštec ako veštec. 

Možno nás naše čiary podľa tohto výkladu nepotešia, ale aj v tom prípade treba k výkladu pristupovať obozretne, lebo pri samotnom výklade treba brať do úvahy množstvo súvislostí, ktoré nie je možné obsiahnuť v krátkom prehľade. Rovnako tak treba pristupovať pri výklade čiar z ruky iným, lebo nikto nie je zvedavý na pochmúrnu budúcnosť. Úlohou veštby nie je len informovať, ale aj vhodnou formou varovať pred tým negatívnym, čo z čiar na dlani vyčítame, a tým poskytneme nádej do budúcnosti. Lebo len ten osud je pre nás nezmeniteľný, o existencii ktorého netušíme.

Rudolf Irša
www.irsa.szm.com

Tags: No tags

Comments are closed.