Energie, svetelný jazyk a vnímanie celistvosti

Michael Kralovič dokáže vnímať energie na veľmi jemnej úrovni, naladiť sa na človeka a vyladiť, zharmonizovať jeho energie a zároveň ich zhmotniť do grafickej podoby, do mandaly alebo energetického obrázku, ktoré sa stanú pomocníkom pri spájaní sa so sebou samým, s jeho vlastným vnútrom. Michael je úprimný, citlivý, no aj dôsledný sprievodca pre ľudí, ktorí to myslia so svojím duchovným vývojom vážne. Ide do hĺbky, no netlačí a nemanipuluje, len otvára brány k lepšiemu pochopeniu samého seba. Bez zbytočnej filozofie, bez obšírneho vysvetľovania nejakých naučených náuk či vier, ktoré v sebe nesú múdrosť, no pokým ich človek sám neprežije, tak zostanú len peknými slovami. Ako sám hovorí: „Skutočný je len zážitok, všetko ostatné je len filozofia. A tá nemusí byť vôbec správna. V podstate človek žiadnu filozofiu k životu nepotrebuje, učí sa prostredníctvom svojich zážitkom, vďaka tomu, čo prežije.“

Sme duchovné bytosti a vyvíjame sa rovnako, ako sa vyvíja vesmír. No bez práce na sebe samom to nejde. Ako vnímaš duchovný vývoj človeka, Michael?

Všímam si, že u niektorých ľudí je veľmi zložité zastaviť sa. Nevedia to, žijú vo svojich emóciách, potrebujú také 2 – 3 roky než sa upokoja a pochopia to, čo sa im deje. A uvedomia si, že je potrebné na sebe pracovať. To vyžaduje určitú disciplínu, vedieť sa zastaviť, popremýšľať nad určitou témou. Mnoho ľudí si myslí, že duchovno vyzerá tak, že človek medituje, má nejaké super schopnosti, ale tak to nie je. Duchovný vývoj je zušľachťovanie samého seba a prejav lásky k sebe samému, čím sa potom láska prejavuje aj navonok. Keď človek zušľachťuje samého seba, mení tým svoje myslenie. A ako mení svoje myslenie, tak sa mu otvára energetické pole a zároveň aj energetické srdce. Toto srdce je energetický žiarič, ktorý žiari do okolia a prepája nás s okolitou energiou. Je však potrebné mať zladené čakry. Tieto čakry alebo víry, singularity, je potrebné mať zladené ako celok. Človek musí byť uzemnený, musí mať spracované emócie (tzn. nenechávať sa vťahovať do drám, ktoré sa vytvárajú, a byť pozorovateľom), tvorenie, vyjadrovanie, vhľad aj duchovnosť samého seba, čiže napojenie na svoje ja. Potom nahliada na okolité energie tak, ako by mal – v čistote a pravde, v inom stave vnímania. 

 

Mnoho ľudí si stále chce otvárať tretie oko, to však následne spôsobí nesúlad energií v tele, v ostatných čakrách. V treťom oku majú príliš mnoho energie, ktorá pracuje a je preťažená, a duchovnosť, citlivosť a všetko ostatné zlyháva, pretože je tam málo energie. Takže väčšinou vnímajú nejaké obrazy, vnemy, ale interpretujú to tak, ako to nebolo myslené. Ktokoľvek pracuje s energiami, musí pracovať s celým telom a nielen s jednou časťou. Poznáme 7 hlavných čakier, ale čakier sú v skutočnosti tisíce. Na prste, na dlani, na predlaktí, spojené s celým telom. Energia musí prúdiť v celom tele, aby to bolo v harmónii. 

 

Vieš nádherne zachytiť energie v grafickej podobe. Kreslíš pre ľudí energetické obrázky a mandaly. 

Osobná mandala vzniká tak, že sa prepnem do iného stavu vedomia a energeticky sa napojím na človeka. Keď sa na neho naladím, začnú sa naše energie prelínať. Takéto prepojenie často otvára v danom človeku procesy, dejú sa preto, aby sa zharmonizovala jeho energia. Počas tohto harmonizujúceho procesu sa mu vyrovnávajú energie, spracováva si svoje potlačené témy. Postupujem tak, že si nakreslím základ mandaly, to, čo vnímam, a potom ju dokresľujem po etapách, tak ako to prichádza ku mne. Občas cítim, že prebieha očistný proces. Človek musí byť energeticky očistený, aby sa do mandaly zakreslilo to, čo tam má skutočne byť. 

Osobná mandala je naozaj osobná. Načítavajú sa do nej energie, ktoré prichádzajú z energetického poľa človeka, pre ktorého je tvorená, z jeho duše, od jeho duchovných sprievodcov. Často zakreslím jeho sprievodcu, nejaký symbol či vec, ktoré sú pre neho potrebné.  

S mandalou je vhodné pracovať v inom stave vedomia, čo znamená v meditácii, človek si rozšíri a prepojí svoje energetické pole s mandalou. V meditácii človeku prichádzajú na um rôzne myšlienky a témy na spracovanie. Je to žiarič, pracuje na energetickej úrovni.

 

 

Ako funguje ladenie na energetické obrázky? 

Pri ladení je zámerom začať očistné procesy, ktoré sa spúšťajú, už keď začnem kresliť mandalu. Je to vlastne intenzívnejší proces, keď otváram človeku to, čo nie je spracované. Otváram mu energie. To neznamená, že by ich mal zatvorené, len ich nepoužíva a má ich priškrtené. Prebieha to tak, že sústreďujem energiu na klienta so zámerom otvoriť ho (napr. otvoriť ho voči novému poznaniu) a otvoriť mu energie. Zintenzívňujem mu priebeh energií jeho telom. Tým sa mu otvárajú energetické kanály, môže to byť aj dlhodobejší proces, záleží, či s tým bude chcieť pracovať alebo nie. To už je cesta každého človeka. Môže mu to otvoriť napríklad kreativitu alebo hlbší náhľad na vedu, jednoducho mu to môže dať niečo hlbšie v akomkoľvek smere. Energie otvoria kanály, posilnia energetické centrá – čakry, kde to potom všetko prúdi, informácie, myšlienky. Odblokuje sa mu to, čo mal zablokované, a dokáže to vniesť do tohto sveta. 

 

 

Ako dlho funguje mandala?

Kým ju človek potrebuje. Duchovný rast je neobmedzený, osobná mandala ho má dostať do vlastnej duchovnej sily, tak aby bol schopný pokračovať potom už sám. Mandala zostáva naďalej príjemným žiaričom v miestnosti, harmonizátorom. Je tam viac úrovní a funkcií. Rozdiel medzi osobnou mandalou a tou, ktorá je určená pre širší okruh ľudí, je, že mandala vytvorená pre kolektív je nositeľom energie určitej konkrétnej témy. Niekto sa s mandalou môže prepojiť viac a objaviť v nej bránu do iných úrovní. 

Človek by chcel, najmä pri osobnej mandale, zažívať krásne zážitky. Avšak mandala môže priniesť aj pravý opak. Duchovný rast nie je len o zábave. Človek sa najviac učí cez životné lekcie a mandala môže urýchliť manifestáciu takých lekcií, ktorým sa vedome vyhýba či ich potláča. To, čomu sa vyhýba, sa mu stane. Takže ak sa niekto bojí temnoty, tak mu príde do cesty. Lekcia bude trvať do chvíle, keď príde na to, že žiadna temnota nie je. Že je to vlastne len strach. Strach nie je temnota, je to učiteľ. Kto si tým prejde, mal by sa dostať do vnútornej stability. Mandala môže byť nápomocná pri odbúraní strachu, úzkosti a stresu. Pomáha nám pri zušľachťovaní.

 

Moja skúsenosť je, že v tej najväčšej tme, temnote objavíme to najžiarivejšie svetlo. To je uvedomenie si, že toto som ja, nie je to čierne a nie je to biele, len to jednoducho je. Môžeme to nazvať poznaním, sebaprijatím, uvedomeniami…

 

Univerzálny jazyk (svetelný jazyk, light language) 

Keď prijímate s Celestou (manželka) posolstvo pre ľudí vo svetelnom (univerzálnom) jazyku, tak je to channeling?

Ja a Celesta sme skôr intuitívni telepati než „channeléri“. Keď napríklad píšem článok, tak to nie je channeling, dostanem sa do iného stavu vedomia, a tým zmením svoje myslenie, a zapisujem si svoje myšlienky. A možno tam cítiť energie nejakých bytostí. Ale je to telepatické spojenie mňa s niečím iným, s mojím iným ja. Rovnako to má aj Celesta. Ona tiež vníma An-ab-el(a), svojho duchovného strážcu, telepaticky, potom ho interpretuje. 

Channeling prebieha tak, že bytosť, s ktorou niekto komunikuje, do neho vyslovene vstúpi a prevezme nad ním do istej miery kontrolu. Napr. Lee Caroll, na ktorom som bol osobne pred pár rokmi v Prahe, channeluje bytosť menom Kryon. Ako divák som to vnímal dosť energeticky, zatvoril som oči, a keď som sa pozrel tretím okom tam, kde sedel Lee, tak som videl zlatý obrys, čo bol Kryon. Vždy hovorí, že je potrebné vedieť tretí jazyk, čo je vlastne čítanie energií. Keď si zoberieš jeho články, tak hovorí stále o tom istom, že sme staré duše… Ale za tými riadkami je energia, ktorá má v sebe mnoho informácií pre mňa ako starú dušu, lebo mi je určená. Emocionálna, duchovná, telepatická informácia, nie slovná. Zároveň cítiš veľmi silne prítomnosť inej bytosti v tele tej osoby, to je channeling. Nie si to ty, ty si stranou a nechávaš voľný priestor. 

Ja som telepat, interpret, Celesta tiež, sme stále prítomní. Aj keď napríklad hovorím univerzálnym jazykom.

 

 

Vysvetli, prosím, bližšie pojem univerzálny jazyk.

Ten jazyk je naozaj univerzálny. Je to prejav energie, ktorá je daná do hmoty, môže to byť skrz písané písmo, hovorenie, zvuk, hudbu, spev, cez akékoľvek tvorenie, napr. aj cez architektúru. To vedeli už starovekí Egypťania. Stavali pyramídy, chrámy atď. Je to energia prejavená do hmoty. Ide o prepojenie človeka s energiou. Pár rokov dozadu som začal hovoriť svetelným jazykom cez energetické znaky. Bolo to v období, keď som sa spoznal s Celestou. Jej sa otvorila schopnosť prekladu týchto znakov, teda energetického jazyka ako takého. Z prepojení našich schopností tvoriť a prekladať sme neskôr urobili službu. Ja som kreslil znaky alebo obrázky, čo mi prišli. Vždy tam bolo nejaké posolstvo ľuďom, ktoré Celesta prekladala do slov, teda do češtiny. Najprv to boli veľmi jednoduché obrázky. Postupom času som ich zdokonaľoval, trávil som nad tým viac času, až z toho vznikli mandaly. V mandalách, ktoré som kreslil na začiatku, bol univerzálny jazyk v znakoch, teraz ho skrývam priamo do obrazcov. 

Celá mandala sa stáva jedným obsiahlym znakom či symbolom. 

Symboly zanechané starými civilizáciami majú mnoho významov, v podstate taký význam, aký im dáme. Myslíme si, že sme ich dokázali preložiť, ale nie je to tak. Staré civilizácie používali symboly na vyjadrenie svojich pocitov a myšlienok. Ak ich potom o mnoho rokov neskôr analyzuje niekto iný, tak ich interpretuje úplne inak než pôvodná civilizácia. Tá vedela presne, čo to znamená, a neskôr sa môžeme len dohadovať a filozofovať nad tým, čo to vlastne zje. 

V podstate je to zlý výklad, lebo nepremýšľajú tak, ako tá stará civilizácia, ktorá daný symbol vytvorila. 

 

Ako prebieha proces zakresľovania týchto energetických symbolov? 

Naladím sa na svoje hlbšie vnímanie, svojím spôsobom vojdem do tranzu a nechávam svoju ruku zakresľovať. Vnímam energie a tie ovplyvňujú spôsob, akým zapisujem daný znak, ovplyvňujú spôsob, ako tlačím na ceruzku a podobne. Je to znázornenie energií na papieri. Človek by tam hľadal nejaký racionálny jazyk, no ten tam nie je, pretože zápis je určený pre telepata, ktorý vníma energie a ktorý ho dokáže načítať. Je to jazyk telepatický. Nie je tam doslovný preklad, logické vysvetlenie, čo tento symbol znamená, symbol je zakreslený s nejakou energiou, má nejaký tvar a z toho si telepat načíta intenzitu energie, jej frekvenciu, jej tón a už sa mu tam v hlave spína a načítava. Niekedy to môže byť len pocit alebo to môže byť aj informácia. Môže to byť tiež vízia, obraz, farba, čokoľvek. Záleží na tom, aký má interpret talent, teda dar. Je to rôzne. V podstate by som to prirovnal k tarotovým kartám. Na základe energie si vyberie kartu, ktorá mu niečo povie. Tá energia mu dá impulz, ktorú kartu vybrať či kde rozdeliť kôpku kariet.

 

Webinár, ktorý si viedol spolu s Celestou, bol pre mňa hlbokým zážitkom, cítila som tvoje silné energie, silu, ktorá ma priam priťahovala k zemi, ukotvovala, uzemňovala, bola som vedená ísť len do seba, nikam neulietavať. 

Tá ťaživá sila, ktorú popisuješ, je element zeme, je to prejav obrovskej a uzemňujúcej sily. Keď idem do tejto energie, tak mám obrovskú silu manifestovať. Je to ťaživá energia, trochu ťa zaľahne. ☺

Mnoho citlivých ľudí má dokonca z takého prejavu energie strach, pretože si jej tlak zle vyložia. Rozdiel medzi zemitou energiou a energetickým útokom je ten, že element zeme ťa zaťaží, ale takým príjemným spôsobom. Pokiaľ nie si v hystérii, tak nebudeš mať strach. Je to vlastne príjemná energia. Útok ťa zovrie a stisne. Spôsobí ti strnutie a niekomu i strach. 

Tieto zemité energie sú naozaj veľmi silné a nápomocné k práci tu v hmote. Takže je to hermetická otázka používania elementov, živel éteru a potom oheň, voda, vzduch a zem. S tými elementmi sa učíš pracovať a používať ich. 

 

Zažila som energetický útok a je to naozaj úplne iná energia. Bola nepríjemná, no nemala som strach. Bola to skvelá príležitosť, aby sa vo mne aktivovala dračia sila živlu ohňa, ktorá je ochranná a čistiaca, ak sa používa s mierou. Vždy je to o rovnováhe. 

V tomto ťažkom období sa často prepájam s drakmi zemského živlu. Vnímam ich ako zhluk dračích bytostí, ktorých telá sú vytvorené z kryštálu záhneda, ktorý je uzemňujúci a namiesto očí majú nevybrúsený krištáľ. Zdajú sa byť nevidomé, no napriek tomu vidia, lebo sa pozerajú srdcom. Pomáhajú Matke Zem očistiť tie najťaživejšie energie. A nad nimi, ako vyššie vedomie, no nie im nadradené, je dračia pani, ktorá je celá z krištáľu. Je to presne tá energia, ktorú v sebe krištáľ má – rozoberie ťa na kúsky a potom ťa opäť poskladá, no v tom najkrajšom slova zmysle. 

Tieto dračie bytosti vyššieho vedomia majú tiež podobu draka, ale prejavujú sa aj ako humanoidné bytosti. Posledné mesiace drakov vnímam viac, akoby sa tá ich energia čoraz viac prejavovala aj na Matke Zem. Draci nám dokážu pomôcť. Ak im otvoríme svoje srdce, budú radi našimi sprievodcami a ochrancami.

Drakov vnímam ako vedomie, ktoré je veľmi prepojené so živlami, z čoho prúdi ich rozmanitosť, ich sila. U drakov je všeobecne známa dôraznosť, tvrdosť, nemaznajú sa s tebou. Prejavia sa spontánne, vo svojej plnej sile, je to veľmi intenzívny pocit, to snáď ani nejde vysvetliť. Človek musí tie energie zažiť, lebo to nie je možné dať do slov. Sú silné, prejavujú sa v pravde, takže ak niekto potrebuje preplesknúť, tak ho preplesknú a vôbec sa ho nepýtajú. 

 

 

Draci a Egypt, povedz nám niečo viac o tomto spojení.

Museli by sme ísť do histórie raného Egyptu, kde draci ešte znázornení boli, ale nie v chrámoch, ktoré máme dnes, lebo tie patria do inej fázy Egypta. Boli dva Egypty. Kedysi bola na tomto mieste atlantská civilizácia. Tá čiastočne vzostúpila a vymizli odtiaľ ľudia, ako, to presne neviem. Vždy keď zmiznú ľudia, tak nastane určitá kataklizma a zmení sa prostredie vplyvom rýchlej zmeny kolektívnej energie. V tom čase to boli zemetrasenia a záplavy. To, čo tam po nich zostalo, zborené chrámy, našli kmene, ktoré sa sťahovali, migrovali a obsadili tieto územia. Obnovili chrámy, snažili sa pochopiť kultúru starých atlantských Egypťanov, snažili sa naučiť ich filozofiu. Ale už tam bol silný rozum a z ich poznania zostalo veľmi málo. Takže väčšina ezoterických škôl bola len malá odnož toho, čo bolo kedysi v ranom Egypte.

V ranom (atlantskom) Egypte sa stavali chrámy, no neuctievali sa bytosti tak, ako tomu bolo neskôr. Chrámy boli svojím spôsobom energetické žiariče podobne ako moje mandaly. V tej civilizácii tu na Zemi pobývali učitelia z hviezd, nie bohovia. Slovo boh Egypťania nepoznali. Uctievali seba samých, nie niekoho iného. No po kataklizme sa to už zvrhlo do uctievania bytostí ako nejakých božstiev. Do mnohých oblastí sa dostal vplyv nižšieho vedomia a veľmi rýchlo došlo k pokriveniu znalostí pôvodného Egypta vrátane mágie. Začal sa posilňovať duálny systém. V ranom Egypte bola filozofia celistvosti. Pochopili celok, jednotu, potom vzostúpili a došlo k úpadku. Podobné deje sa diali na rôznych častiach našej planéty a stále sa opakujú. Vzostup a pád. My sa v súčasnosti opäť dopracovávame celistvosti, k vymaneniu z duality. Znovu žijeme na pokraji vzostupu vedomia do inej, lepšej časopriestorovej úrovne. 

 

 

Ak čas neexistuje, tak sa všetko deje súčasne. Môžeme to vnímať tak, že žijeme všetky svoje životy, všetky svoje bytia aj v iných dimenziách naraz?

Predstav si, že si vedomie a manifestuješ sa v univerze. Keď si zoberieme dimenzie – niekto povie, že ich je 11, 12, niekto, že 24, tak si ich musíš predstaviť ako ciferník na hodinkách a ty si ten bod uprostred. Si zároveň v jednej hodine, v druhej, tretej atď. Nie je to tak, že by si išla postupne dookola, ale si rozvetvená do všetkých tých úrovní, máš niekoľko svojich ja. Je niekoľko časopriestorov. Je to tak zložitý koncept, že to nedokážem pojať. Dá sa to poňať len energeticky, má to široký záber. Zjednodušene povedané, existuješ vo všetkých tých životoch naraz. Môžeš sa prepojiť so všetkými životmi a bytiami vedome. Je to ale skôr pre zvedavé bytosti. Taká činnosť nemá príliš veľký duchovný prínos. Stačí sa prepojiť so stredom toho ciferníka…

 

 

Rozumiem, takže niekto môže byť človek a zároveň drak, Arkturián, hmyzia bytosť, Plejáďan, vtáčia bytosť Avians a podobne, ale v podstate je stále jedným vedomím s rôznymi skúsenosťami a poznaniami z rôznych bytí a časopriestorov. S tým súvisí aj celistvosť.

Celistvosť dosiahneš, keď si v sebe spracuješ svetlo a temnotu a už nie si ani jedno, ani druhé. Si to, čo si. Najlepšie to vystihuje spojenie ja som. Väčšina ľudí si tam dáva: ja som láska, ja som svetlo, ale ja to vidím tak, že ja som, čo som, som čokoľvek, som všetko, som nič, som boh, ako by niekto povedal. Celistvosť je vlastne prijatie svojho božstva. Pretože slovo boh je akási dogma vytvorená preto, lebo človek stále túžil po niečom väčšom, než je on sám. Akoby mal potrebu sa niečomu klaňať. Ale to nie je taký starý systém, je vytvorený celkom nedávno, kedysi to neexistovalo. Ja som si to navnímaval niekoľko rokov a slovo boh so mnou nerezonuje. 

Preto používam skôr pojem zdroj, čo je podľa môjho vnímania čistá panenská energia univerza. A ty ako vedomie ju využívaš na svoje tvorenie. Určuješ podobu tej čistej panenskej energie. Tu, v tomto časopriestore, bude táto téma na veľmi dlho, pretože tu ten koncept uctievania je v ľuďoch tak hlboko zakorenený, počas tých tisícov rokov, že sa toho nezbavia len tak. Vôbec ten pojem boh nechcem zhadzovať, pretože mnohým ľuďom prináša v živote nádej. Ale časom by si mali uvedomiť, že je to koncept, ktorý im dáva nádej preto, lebo nemajú vnútornú silu byť sami v sebe. Väčšina vyvinutých rás v univerze neverí v boha, ale verí vo vlastnú silu a vo vlastnú prepojenosť. Tým ako zušľachťovali samých seba, tak sa stali svojím spôsobom láskou a dokážu ju prejavovať. Sú prepojení medzi sebou natoľko, že vytvoria jedno spoločné vedomie a jeden zámer ako celok. 

Nevieme tvoriť ani ako jednotlivci, ani ako celok, všetci sú proti sebe. 

Celistvosť je prijať ten celok, prijať sa takým, aký som, my sa poznávame a ten, kto pracuje duchovne, tak integruje všetky svoje časti, a tým je celok bohatší a bohatší a viac si uvedomuje to, že je všetko a nič. Pretože my sme naozaj tak obsiahli v univerze, že sme všetkým, celým spektrom. 

www.dotekhvezd.cz 

 

Katarína Maloma Mayerová

Tags: No tags

Comments are closed.