Systemické princípy v živote

 

Po zaujímavých rokoch strávených s konšteláciami by som s čitateľmi Vitality rada zdieľala jedno-duché uvedomenie toho, že princípy systemickej práce a rodinných konštelácií môžeme efektívne aplikovať a zužitkovať v každodennej praxi. Ukazujú nám totiž podstatu fungovania života a univerzálnej evolučnej sily cez vzťahy k sebe, k iným ľuďom, k rôznym aspektom života a vonkajšieho sveta.


Poznanie systemických zákonov a princípov robí náš bežný život vedomejším, vnímavejším, citlivejším, zodpovednejším, dospelejším a spokojnejším. Poskytuje mnohoúrovňové vhľady a uvedomenia si súvislostí a dôsledkov – návodov, ako žiť šťastnejšie. Je mostom k požehnanej dobe nového veku, keď už nemusíme trpieť, do niečoho sa nútiť alebo sa kvôli niekomu premáhať.

Keď človeka aktuálne zaťažuje a vyčerpáva nejaký problém, zaseknutie alebo zacyklenie, veľmi efektívne a pohotové je postavenie priestorovo-časového rozostavenia.

Svet nemeníme tým, že niečo robíme alebo hovoríme, ale tým, kým sme sa stali.
David R. Hawkins

Na to slúžia skupinové či osobné systemické konštelácie, systemický koučing, systemické poradenstvo a práca.
Vtedy je kľúčové vyhľadať konštelára, ktorý umožní zbavenie sa záťaží a pohyb duše klienta v súlade s vesmírnym zdrojom. Uvidieť, pochopiť, uznať a prijať – sú dôležité kroky smerujúce k vyriešeniu, vyliečeniu a odbloku človeka, aby sa mohol vrátiť k prežívaniu krás a zážitkov daru života.

Čo je systém?
V systemických konšteláciách pracujeme so systémami, ktoré klient spolutvorí a je ich súčasťou. Pretože fungujeme v rôznych situáciách, súčastiach života na rôznych miestach a v rôznych časoch. Väčšinou tam nie sme sami a systémy sú dôležité elementy hry života ako neustáleho prúdu bytia vo vesmíre. Môžu to byť nielen ľudia a veci, ale aj miesta, vlastnosti, emócie, hodnoty, udalosti, pocity, živly, archetypy či akékoľvek subjekty, ktoré spoluvytvárajú množiny, skupiny a dianie v oblasti živote človeka alebo spoločnosti.

Čo je prvok systému?
V systemických konšteláciách často zaznieva, že sme súčasťou systémov. Ako to uchopiť? Fungujeme v rôznych situáciách, v rôznych fragmentoch života, na rôznych miestach, časoch a väčšinou tam nie sme sami – pre tento zážitkový pohyb v dobrodružnej hre života potrebujeme spoluhráčov.
Každý systém tvorí množina jednotlivých prvkov. Východiskovým systémom je človek, podsystémy sú jeho časti duše, podosobnosti, dýchacia či tráviaca sústava, všetky jeho orgány atď. Systém tvorí aj jeho partnerstvo, manželstvo, domov, rodina, rod, priatelia, duchovná komunita, bytový dom, firma, pracovisko, škola, obec, mesto, krajina… až po najväčší systemický segment – vesmír.

Univerzálny poriadok
Jeho hierarchia je vystavaná podľa princípu matriošky. Vládne v ňom božský poriadok, ktorý reprezentuje trojica systemických princípov – úplnosti, postupnosti a rovnováhy. Na rozdiel od účelovo vytvorených ľudských alebo mocensko-spoločenských zákonov sú univerzálne.
Keď odstraňujeme prekážky a robíme odblok, dôležité je dostať sa k spúšťaču alebo príčine problému či opakujúcim sa situáciám, ktoré človeka vyčerpávajú a zastavujú v plynulom fungovaní. Alebo ho traumatizujú, a tak poškodzujú a znižujú kvalitu jeho žitia. Vraciame sa pritom do detstva a minulosti človeka, osudov jeho rodu, a ak je to treba (v mojich konšteláciách s karmickými presahmi), aj do jeho minulých životov.

Vedomie
Duša je veľká a ďaleko presahuje naše bežné predstavy. Je súčasťou ľudskej bytosti a má určitú architektúru. Vedomie je v najširšom zmysle slova súbor predstáv, pocitov, myšlienok, citov a vôle, ktoré ľudská bytosť má. Predstavte si ľadovec plávajúci v mori, pričom vedomú časť (približne 10 percent) vidíme plávať nad hladinou – reprezentuje naše aktuálne zámery, ciele, snahy a úmysly, o ktorých vieme. Avšak o dianí, osude a zásadných rozhodnutiach v živote človeka rozhoduje jeho nevedomá časť psychiky, ktorá zaberá až 90 percent vedomia.

Nevedomie
Pod vodou sa skrýva nevedomie (90 percent) a práve jeho obsah je kľúčom k nášmu životnému príbehu – k tomu, čo nám doň prichádza a čo sa deje. Ono na nás pôsobí – či sa nám to páči, alebo nie – a fatálne ovplyvňuje naše životné príbehy. Obsahuje mnoho vrstiev – v osobnom nevedomí sú to vzorce myslenia a modely správania, nespracované emócie, sny, biochemické procesy tela atď.
V kolektívnom – skupinovom nevedomí sú to pôvodná rodina a súčasná rodina, kmeň a rasa, obyčaje a zvyky, systém viery a osobné presvedčenia, práca a hobby atď. V nevedomí máme uložené aj inštinkty a naše pravzory – archetypy.

Osobnosť konštelára
Základom pre systemickú prácu je zadanie témy klienta a čo si praje v živote posunúť. Kvalitný konštelár vytvorí podmienky a podporí túto zmenu pre najvyššie dobro človeka – aby bolo uvidené a vyrieknuté, čo treba, a aby došlo k správnemu vnútornému pohybu. Odhalí zapletenia, vytesnenia alebo prehodené role v systéme a reaguje v súlade s tým, čo systémový náhľad odhalí.
Konštelár nie je primárnou hybnou silou prebiehajúcich dejov, je citlivý sprievodca a bdelý katalyzátor, ktorý energeticky drží konštelačné pole. Klient sa cíti vďaka jeho erudovanosti v bezpečí a v dobrých rukách. A to tak pri osobnom sedení, ako aj pri skupinovej práci – s ohľadom na prítomnosť ďalších ľudí v skupine a tém, ktoré si sem prinášajú.

V skupine či individuálne
Niektorí klienti navštevujú a tým podporujú radšej skupinové konštelačné semináre, pretože pri harmonizácii vrstiev podvedomia a zbavovaní sa záťaží každého účastníka sa čistia všetci a zároveň sa obohacujú o nové vhľady a jedinečné skúsenosti. Účinok spoločnej práce sa tým násobí. Pravidlo mlčanlivosti o dianí v konšteláciách je nutné, aby sa pri tom cítili slobodne a bezpečne a aby sa energiou myšlienok a slov vytvorený jemnohmotný obraz novej reality klienta nerozbil alebo nepokrivil.
Keďže jedna skupinová systemická konštelácia plnohodnotne nahradí 10 iných terapeutických, poradenských či koučingových sedení, zakladateľ metódy Bert Hellinger ju nazval ultra rýchlou terapiou. Osobné konštelácie (v zostave klient a konštelár) vydajú harmonizačný a očistný efekt v priemere za 5 iných sedení.

Stavba konštelácie
Konštelár počas práce postaví do konštelačného poľa zástupcov jednotlivých prvkov systému – živých zástupcov alebo neživé symboly. Môžu to byť ľudia, figúrky, rôzne predmety, papiere či stoličky. Pracuje s nimi tak, aby sa ukázali podstatné informácie a okolnosti danej témy. K pokornej a profesionálnej práci potrebuje konštelačné výcviky, napojenie na pole, skúsenosti a prax z rodinných a systemických konštelácií.

Ako to pôsobí?
Konštelácie sú ako jemnohmotná operácia duše. Konštelár urobí na základe motivácie klienta ponor priamo k zdroju problému a s ním pracuje. Príslušnú vrstvu podvedomia – „zásuvku, šuplík“ otvorí, uprace a prevetrá čistým vzduchom, vyčistí hnis a starú zatuchnutú krv, dodá medicínku. Vytrhne „burinu“ aj s koreňmi. Uvoľní bolesť alebo energie, ktoré tam zostali zabudnuté, nespracované a nepochopené, presvetlí ich láskou, prijatím, úctou, rešpektom, súcitom a svetlom a ranu po vyčistení zacelí.
Klient môže byť následujúci deň unavený a maximálne týždeň po tom trochu rozbitý, kým sa vrstvy jeho bioenergetického systému poskladajú nanovo. Potom už nezvratne a trvalo funguje bez starého programu, bolesti, traumy či obmedzenia.

Návrat do harmónie
Pri hľadaní odpovedí klienta je veľmi dôležitý odstup a odosobnený pohľad, ktorý konštelácia ako mocná zážitková metóda osobného rozvoja a psychoterapie umožňuje. Oslobodzujúce je uvedomenie si príčin, súvislostí a dôsledkov, ktoré sa viažu k jadru problému. Ten ani nemusí byť klientov, respektíve môže súvisieť s inými okolnosťami a ľuďmi v systéme, ako sa na prvý pohľad zdá. Nejde tu o samoúčelnú hru na nájdenie dôvodu či vinníka, ide o komplexný proces harmonizácie celého systému a umožnenie návratu do sily, integrity a rovnováhy.

Jasnejší svet
Zhmotnenie v realite sa prejaví ihneď alebo o niekoľko dní, či týždňov. Pokiaľ je človek príliš zanesený – cca tri mesiace. Takto prebieha systemická práca, aby sa dostal k celistvosti, osobnej sile a hlbokej múdrosti, ktorú má v sebe. Väčšinou sa rozžiari a odchádza s iným, novým pocitom podľa zvoleného zámeru systemickej práce. Svet sa mu rozjasní, súvislosti docvaknú, prichádza nové nastavenie.

Tak ako je telo chrám duše, tak je duša chrám božského vedomia v nás. Konštelačná práca je detox duše a tela, rozširovanie vedomia a oslobodzovanie potenciálu ľudskej bytosti. Smerom k väčšej ľahkosti, nadhľadu, radosti, absolútnemu zdraviu a šťastnému vedomému bytiu.

Silvia Marisi Monnot Shanti
www.StastnaRovnovaha.sk, www.ProfitMedia.sk

Tags: No tags

Comments are closed.